به گزارش دفتر ارتباط با جامعه در ادامه تلاش های مستمر دانشگاه حکیم سبزواری برای مشارکت در امر مدیریت علمی و صحیح بارش های بهاره و کنترل خسارات ناشی از سیلاب، جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی این دانشگاه در روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه در نشست تخصصی مجازی میزبان معاون عمرانی و فنی فرمانداری، رئیس اداره امور منابع آب و رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار بودند.

در این نشست راهکارهای مدیریت اصولی بارش ها و استفاده حداکثری از فرصت حاصل از ترسالی های اخیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اعضای نشست ضمن طرح موضوع ضرورت مدیریت یکپارچه بارش ها و رواناب ها در داخل و پیرامون شهر سبزوار بر پرهیز از مدیریت جزیره ای توسط نهادهای اجرایی مختلف تأکید نموده و خواستار برنامه ریزی پیش کنشی به جای واکنش های مقطعی در برابر سیلاب و همچنین کم آبی شدند.

با توجه به پیشینه دیرینه سبزوار در به کارگیری دانش بومی برای مهار سیل و ذخیره سازی آب حاصل از بارندگی استفاده از شیوه هایی چون ایجاد بندسار و آبخوان که علاوه بر کاهش خسارات و هزینه ها در هر دو وضعیت ترسالی و خشکسالی کاربردی و مفید هستند به عنوان یک راهکار پایدار برای مدیریت بارش ها و منابع آبی مطرح گردید و مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه مقرر گردید که نشست های تخصصی مشترک مربوط به مدیریت و کنترل سیلاب تا حصول نتیجه همواره در دستور کار سازمانهای مرتبط قرار گیرد.