نظر به  مصوبه هیات رئیسه در خصوص تشکیل کارگروه های واحد های تابعه دانشگاه جهت انتخاب کارمند نمونه، نشست تعیین نماینده کارگروه انتخاب کارمند نمونه حوزه ریاست، فرهنگی و طرح و برنامه  و رای گیری در این خصوص  در محل سالن کنفرانس حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی ساعت ۳۰/۸صبح روز چهارشنبه ۲۳/۴/۹۵ با حضور تعداد ۲۳نفر از همکاران سه حوزه مذکور  برگزار شد،که پس از رای گیری از میان کاندیداهای مورد نظر آقای محمد مهدی گلرخیان به عنوان نماینده این سه حوزه برگزیده شد.