شست دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم و دکتر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان با رییس و مسولان دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

در این نشست رییس و معاونت های دانشگاه به ارائه گزارش در خصوص فعالیت های صورت گرفته در حوزه دانشجویی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، عمرانی و رفاهی پرداختند و حاضران به بحث و تبادل نظر و هم اندیشی در زمینه های و امور مرتبط با دانشجویان پرداختند.