حضور رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و نشست با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری
🔹 اهداف نشست:
✔️جلب حمایت از ایده های برتر
✔️اخذ مجوز دوره های پسادکتری
✔️جلب حمایت از طرح های کارآفرینی
✔️جلب پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی
 
🔹تاریخ نشست: ۹۶/۱۲/۱۴، ساعت ۱۱/۳۰ تا ۱۳/۳۰
🔹اساتید محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی حضور در نشست می توانند جهت ثبت نام به آدرس

http://form.hsu.ac.ir/view.php?id=92152.

مراجعه فرمایند.