حضور رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و نشست با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری
🔹 اهداف نشست:
✔️جلب حمایت از ایده های برتر
✔️اخذ مجوز دوره های پسادکتری
✔️جلب حمایت از طرح های کارآفرینی
✔️جلب پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی
 
🔹تاریخ نشست: ۹۶/۱۲/۱۴

جدول زمان بندی و برنامه های نشست رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برنامه

ساعت

نشست با ریاست  و مدیران دانشگاه

۱۰-۱۱

نشست با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۱.۳۰-۱۳.۳۰

بازدید از دانشکده ها و مرکز رشد دانشگاه

۱۴.۳۰-۱۶

جمع بندی و اختتام

۱۶-۱۶.۳۰

🔹اساتید محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی حضور در نشست می توانند جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

http://form.hsu.ac.ir/view.php?id=92152.