نشست رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با سرپرست دانشگاه فردوسی

 جلسه دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و روسای دانشگاه های نیشابور، تربت جام، تربت حیدریه، قوچان، کاشمر و گناباد با دکتر مسعود میرزائی، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد به منظور هم افزایی و بررسی راهکارهای همکاری و تعاملات دانشگاه های استان در محل دفتر ریاست دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.