نشست رئیس دانشگاه و مدیران حوزه پژوهش دانشگاه با رئیس و اعضای دفترخدمات سرمایه گذاری شهرستان سبزوار برگرار شد.

در این نشست که با حضور دکتر اسدی زنگنه رئیس دانشگاه، دکتر حاجی آبادی معاون پژوهشی، دکتر کوشکی مدیر دفتر ریاست و دیگر مدیران حوزه فناوری دانشگاه و دکتر فیض آبادی معاون فرماندار و رئیس دفتر خدمات سرمایه گذاری شهرستان سبزوار و روسای ادارات و نهاد های اجرایی شهرستان برگزار شد، راهکارهای  تعامل هر چه بیشتر در زمینه شناسایی ظرفیت هاى نوآور توسعه شهرستان با تاكید بر گسترش كارافرینى بین دانشگاه حكیم سبزوارى و نهادهاى اجرایی شهرستان بحث و بررسی شد.