دکتر محمدعلی زنگنه اسدی رئیس و دکتر امین کوشکی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه با اعضای انجمن اسلامی عدالتخواه دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری، دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی، در این دیدار اعضای انجمن اسلامی عدالتخواه دانشجویی دانشگاه دغدغه های خود را در خصوص شرایط موجود و برخی از مسایل صنفی و مشکلات دانشجویی مطرح کردند و رئیس دانشگاه ضمن تقدیر از دغدغه مندی دانشجویان، به بیان توضیحاتی در خصوص برخی از موارد پرداختند و از اعضای این انجمن درخواست کردند در جهت رفع مسایل و مشکلات، هیات رئیسه دانشگاه را یاری نمایند.