نشست شورای ترافیک شهرستان سبزوار با پروفسور Jeam Claude Gilbinاستاد دانشگاه پاریس ۸( ونسن فرانسه) در راستای آسیب شناسی مسائل ترافیکی شهرستان به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.۲
معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری سبزوار در حاشیه این نشست در گفتگو با روابط عمومی گفت: آگاه شدن از وضعیت ترافیکی کشورهای اروپایی و مقایسه این موارد با شرایط ترافیکی کشور و شهرستان و تبادل نظر با فردی که  به صورت آکادمیک، و دانشگاهی صاحب نظر در مباحث ترافیکی است می تواند کمک خوبی به تصمیم گیری هایی که در آینده در بحث ترافیک شهری چه در  شورای هماهنگی ترافیک شهرستان  و چه در مجموعه شهرداری و سازمان حمل و نقل بار  که به تازگی ایجاد شده است، داشته باشد.
۵
دکتر حسین شاد افزود: امیدواریم این جلسه فتح بابی در راستای استفاده از راهکارهای جدید و شیوه هایی شود که در تسهیل و رفع موانع در بجث سازماندهی ترافیکی شهرستان باشد.۱

معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری سبزوار با تشکر از دانشگاه حکیم سبزواری به جهت برگزاری این نشست تصریح کرد: امیدواریم این جلسات در قالب کارگاه های آموزشی و نشست های علمی در آینده نیز با حضور صاحب نظران دانشگاهی توسط دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یک نهاد علمی و دانشگاهی  با توجه به اینکه این دانشگاه خود دارای رشته عمران است و اساتید و دانشجویانی دغدغه مند نسبت به این بحث دارد، برگزار شود.۷