نشست شورای سیاستگذاری بسیج اساتید استان خراسان رضوی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.