به همت انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دانشگاه حکیم سبزواری نشست علمی با موضوع “چگونه می توان یک کسب و کار موفق روستایی ایجاد کرد و آن را توسعه داد؟” با سخنرانی دکتر علی ابراهیم نژاد؛ دکتری اقتصاد مالی دانشگاه بوستون امریکا، عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر نصرآبادی معاون فرماندار، دکتر مولوی رئیس دانشگاه، اساتید و فعالان حوزه کارآفرینی روستایی و دانشجویان برگزار شد. این نشست دومین نشست از مجموعه نشست های کارآفرینی پایدار با عنوان کارآفرینی روستایی بود.