نشست علمی- فرهنگی«شب بخارا درسبزوار» با سخنرانی دکترمهیار علوی مقدم، دکتراسماعیل کهرم، دکتر بهرام سیاوش پور، دکتر محمودرضاسلیمانی و علی دهباشی در روستای زعفرانیه سبزوار برگزار شد.

این نشست که با موضوعات “هویّت تاریخی وفرهنگی سبزوار”، “ضرورت توجّه به آثار تاریخی ومعماری سرزمینمان”، “اهمیت بوم گردی وصنعت ایرانگردی”، “پیوند بین طبیعت کویر و مردم” و “جایگاه سبزوار در عرصه فرهنگ،هنر واندیشه” برگزار شد با استقبال خوبی مواجه شد.

دکترمهیار علوی مقدم،عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به وجود فراوان بناهای تاریخی درسبزوار پرداخت و برخاستگاه و مرکزیت سبزوار در سه قلمرو «نثرادبی»(باتوجّه به حایگاه ابوالفضل بیهقی،ابوالحسن بیهقی، عطاملک جوینی، حاج ملاهادی سبزواری، دکتر علی شریعتی، استادشریعتی ومحمود دولت آبادی)، «ادبیات انقلاب«(باتوجّه به جایگاه حمید سبزواری) و«خوشنویسی ونگارگری ایرانی» (باتوجّه به جایگاه امیر شاهی سبزواری) تاکیدکرد.

دکتراسماعیل کهرم،بوم شناس وپدر کویر ایران،به نقش کویر درزندگی انسان، زندگانی پویا در زیست بوم کویر و آسیب رسانی مردم به کویرپرداخت و کویرهای جنوبی سبزوار را زیستگاهی از زیباترین وجذّاب ترین جانوران وگیاهان برشمرد وبه تمایز بین بیابان که انسان ها به ناروا تولید می کنند وکویر که سرزمینی آفریده خداست تاکیدکرد.

دکتر بهرام سیاوش پور،عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به پیوند بین هویّت ملی و آثار تاریخی ومعماری ایرانی پرداخت وبرنقش معماری ایرانی دررشد وبالندگی هویت ایرانی تاکید کرد.

دکتر محمودرضاسلیمانی بر ضرورت پرداختن به جایگاه معماری ایرانی روی آورد و سبزوار را سرشار از آثار تاریخی ومعماری اصیل دانست که باپیشینه کهن این سرزمین،نقش مردم و سازمان های دولتی ونیمه دولتی رادربسط وگسترش فرهنگ ایرانی بسیار موثر دانست.توجّه به اهمیت «اقتصاد فرهنگی» از دیگر مباحث سخنران بود.

علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا به پیشینه برگزاری «شب های بخارا» در داخل وخارج از کشور پرداخت و برآکندگی فرهنگ و تاریخ ایران از غنایی ارزنده تاکیدکرد و نقش آثار تاریخی ومعماری ایرانی را درگسترش صنعت جهانگردی بسیار موثر دانست.

شایان ذکر است مجله وزین بخارا، ازسال ها پیش، نشست هایی علمی- فرهنگی باعنوان«شب بخارا» درشهرهای داخل وخارج از کشور برگزار کرده است که همواره با استقبال علاقه مندان روبرو شده است.