دهمین نشست علمی دانشکده معماری و شهرسازی با عنوان “مفهوم سازی ابداع و خلق از نگاه قرآن کریم و تطبیق آن با خلاقیت طراحی” برگزار می شود.
سه شنبه ۱۰ اسفند ۹۵،
ساعت ۱۲ تا ۱۳، اتاق ۲۴۸،
اعضای نشست:
دکتر فغانی
دکتر حسینی
دکتر سیاوش پور
دکتر صدرام
عنوان نشست:
“مفهوم سازی ابداع و خلق از نگاه قرآن کریم و تطبیق آن با خلاقیت طراحی”
پرسش اول: تفاوت “ابداع” و “خلق” از نگاه قرآن چیست و انسان طراح به عنوان جانشین خدا در زمین به کدامیک می پردازد؟
پرسش دوم: مراحل “خلقت انسان” از نگاه قرآن چیست و چه تطابقی با مراحل “فرآیند طراحی” دارد؟