گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری و انجمن ایران شناسی( شاخه خراسان رضوی) برگزار می کنند:
📚 نشست علمی پژوهشی به مناسبت «روز ملی بزرگداشت حکیم فردوسی»

🕰 سه شنبه ۲۷ اردی بهشت۱۴۰۱.
ساعت۸ شب
🔰 سخنرانان:
✅ دکتر محمود جعفری دهقی( رییس انجمن ایران شناسی و استاد فرهنگ و زبان های باستانی، دانشگاه تهران):
«متون پهلوی، یکی از منابع شاهنامه حکیم توس».
✅ دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی( شاهنامه پژوه، دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاداسلامی دزفول):
«تنوّعِ اندیشه هایِ دینی و نقشِ آن در شکل گیریِ روایت هایِ حَماسی».
✅ آقای موسی الرضا نظری( شاهنامه پژوه، دانشجوی دکتری ادبیات حماسی، دانشگاه حکیم سبزواری):
«بازتاب سیمای همسر فردوسی در شاهنامه و بررسی نقش او در شکوفایی طبع حکیم».

☯️دبیر نشست: دکتر حامد مهراد( قطب علمی فردوسی وشاهنامه).

↔️ با همکاری انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران( شعبه خراسان)، بنیاد فرهنگی زنده یاددکتر علوی مقدم، موسسه باغ موزه اآداب و آیین کویر.

meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg