دفتر هم‌اندیشی اساتید، بسیج اساتید و دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند

 نشست فرهنگی تاثیر دیپلماسی علم در آینده گفتمان مقاومت

سخنران: دکتر غاده حب الله

 یکشنبه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۸

 از شما عزیزان دعوت می شود بصورت حضوری یا مجازی در این نشست شرکت نمایید.

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/umd-wgq-99k