نشست مدیر اموربین الملل و دانشجویان خارجی، دکتر مهدوی با دانشجویان اتباع برگزار شد.
طی این نشست دانشجویان نظرات، پیشنهادات و مشکلات خود را مطرح کردند.