اولین نشست مشاورین امور زنان و خانواده دانشگاه ها در وزارت علوم با حضور معاون رئیس جمهور خانم دکتر خزعلی، وزیر علوم آقای دکتر زلفی گل و مشاور امور بانوان و خانواده وزارت علوم، خانم دکتر نصیری در روز دوشنبه سوم بهمن ۱۴۰۱ برگزار گردید .
در این مراسم ، مشاور امور بانوان دانشگاه حکیم سبزواری، نیز با توجه به برگزاری نشست هایی با بانوان در دانشگاه و احصاء مسائل آنها ، موارد مهم را مطرح نموده و خواستار سیاست گذاری در این راستا شدند.
یکی از مطالبات مهم بانوان در این جلسه تشکیل جایگاه رسمی معاونت خانواده و بانوان در وزارت و در دانشگاه ها بود، تا به این وسیله با جدیت بیشتری اهداف دنبال گردد .این نشست بیش از سه ساعت به طول انجامید و پذیرای مهمانانی از بانوان کشور ازبکستان نیز بود .