نشست صمیمانۀ همفکری دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری با تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار جهت افزایش همکاری های دوجانبه علمی و پژوهشی برگزار گردید.

این جلسه در مرکز آفرینش های هنری دانشگاه با حضور چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر، استادان و نماینده دانشجویان دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی در خصوص ارائه طرح های اجرایی درسطح شهر برگزار گردید.

مقرر گردید به منظور افزایش همکاری های دو جانبه، این گونه جلسات به صورت مستمر بین دانشجویان ، استادان و اعضای شورای شهر صورت پذیرد.