جلسه نشست هم اندیشی با حضور اعضاء هیأت علمی و مدرسین دانشکده معماری و شهرسازی پیرامون موضوعات تأثیر دانشکده بر فضای جامعه و نگاه اصلاحی به سر فصل دروس برای نیازمحورشدن رشته در روز چهارشنبه مورخ۱/۱۰/۹۵ از ساعت ۱۲ الی ۱۴ در محل اتاق ریاست دانشکده برگزار گردید. در ابتدای جلسه ریاست دانشکده ضمن خوش آمدگویی به حاضرین به تشریح موضوعات ذکر شده پرداختند و سپس بحث و تبادل ­نظر پیرامون موضوعات توسط مدعوین انجام شد.

IMG_1090 IMG_1095