با هدف بررسی فعالیت های ورزشی دانشجویان  نشست هم اندیشی انجمن های ورزشی با حضور معاون فرهنگی، مدیر تربیت بدنی، مسئولین ورزشی دانشگاه و مسئولین انجمن های ورزشی پسران و دختران در رشته های مختلف برگزار شد.

 در این نشست ضمن تبادل نظر و گفت و شنود نقطه نظرات و مسئولین انجمن های ورزشی دانشجویان، پیشنهادات حاضرین در خصوص راهکارهای توسعه ورزشی دانشجویان دریافت و مقرر شد در جهت بکارگیری روش های جلب  حداکثری دانشجویان در فعالیت های همگانی و تشکیل تیم ها اقدام لازم صورت پذیرد.