نشست هم اندیشی دکتر علیزاده مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم و دکتر علایی معاون امور کنسولی وزارت با مسولین شهری و دانشگاه

نشست هم اندیشی دکتر علیزاده مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم و دکتر علایی معاون امور کنسولی وزارت با معاون فرماندار ویژه سبزوار، مسولین شهری و دانشگاهی و رئیس و مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری هم اکنون در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه در حال برگزاری است.

Source: خبر