جلسه هم اندیشی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار و رئیس شرکت شهرک های صنعتی سبزوار با مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری و برخی از مسئولین دانشگاه در راستای اهمیت ایجاد پردیس و استفاده از اعتبارت حوزه صنعت، معدن و تجارت جهت راه اندازی عمرانی پردیس دانشگاه برگزار شد.