نشست هم اندیشی مدیریت مصرف بهینه آب در کشاورزی با حضور صاحبنظران، اساتید کشوری و کشاورزان منطقه سبزوار برگزار شد.

عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری در سخنرانی خود در این مراسم گفت: این همایش با هدف ارائه دیدگاه های تخصصی صاحبنظران و بیان تجربیات موفق کشاورزان منطقه سبزوار بزرگ در حوزه مدیریت مصرف بهینه آب برگزار شده است.

دکتر محمد جواد صفایی افزود: دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان مهمترین مرکز علمی-آموزشی در منطقه غرب خراسان در راستای وظیفه ذاتی خود مبنی بر ارتباط مستمر و بهینه با اقشار مختلف جامعه در جهت حل مشکلات و مسایل کشور، اقدام به برگزاری نشست ها و سمینارهای مختلف می کند.

وی ادامه داد: این نشست نیز در ادامه سلسله نشست هایی است که دانشکده جغرافیا و علوم محیطی طی چندسال گذشته در حوزه  مشکل کم آبی و خشکسالی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات کنونی کشور، برگزار شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، خاطرنشان کرد: دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری درصدد است که با برگزاری این نشست ها، ایجاد بانک اطلاعاتی و ارتباط پیوسته و مستمر با کشاورزان منطقه (به عنوان مهمترین مصرف کنندگان منابع آبی) زمینه و بستر فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در منطقه فراهم شود.

وی افزود: به واقع این نشست زمینه ساز و پیش رویداد برگزاری همایش ملی مصرف بهینه آب است که در مهرماه به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست صاحبنظران و کشاورزان منطقه سبزوار بزرگ به بیان تجربیات خود در حوزه مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی پرداختند.