نشست هم اندیشی صاحبنظران و کشاورزان پیرامون مدیریت مصرف بهینه آب در کشاوزی ساعت ۹/۳۰روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه  در محل تالار شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.