گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران (شعبه خراسان) و مرکز فرهنگی و بین الملل شهر کتاب برگزار می کند:

نشست پنجم «از هفت شهر عشق تا هزار وادی اندیشه» در بزرگداشت خیام در ۲۸ اردیبهشت 

ساخت داستانی ترانه های خیام، خیام دراندیشة جهانیان و از غربت عطار تا شهرت خیام

درپنجمین نشست از نشست های پنج گانة«از هفت شهر عشق تا هزار وادی اندیشه»، پژوهشگران به هزاروادی اندیشه های خیام راه می یابند. دراین نشست های پنج گانه که از ۲۵ فروردین آغازشده است، دو نشست به بزرگداشت عطار و سه نشست به بزرگداشت خیام اختصاص داشته است. دراین نشست های علمی- پژوهشی که به همّت گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران( شعبه خراسان) و مرکز فرهنگی و بین الملل شهرکتاب برگزار می شود، حسین آتش پرور، منتقدادبی وخیام پژوه با موضوع «شکل و ساخت داستانی ترانه های خیام»، محمودفیروزی مقدم، عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه با موضوع « خیام در اندیشه جهانیان»  و علی اصغر محمّدخانی( مدیر مرکز فرهنگی وبین الملل شهر کتاب باموضوع« از غربت عطار تا شهرت خیام » سخن خواهند گفت.

سخنران نخست به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه شعر به داستان نزدیک می شود؟ خیامی که امروز می شناسیم، خیام شاعر است، امّا در زمان زندگی او، کسی به شاعری او اشاره نمی کند. ما می خواهیم از امروزِ شاعریِ خیام به زمانی که او زنده بود برویم و دوباره به امروز یعنی همان شاعریِ او بازگردیم. آتش پرور براین نکته تاکید خواهدکرد که در این مسیر، به شخصیت علمی خیامِ چند وجهی که در شکلِ دورانی و ساختِ ترانه های او اثرگذاری غیر مستقیم می کند می رسیم و درمی یابیم که هر یک از ترانه های او، با استفاده از سازه های داستانی، در غالب رباعی، به داستانی مینی مالیستی نزدیک می شود.

درسخنرانی دوم به این موضوع اشاره خواهدشد که هنگامی می توان شخصیتی را بزرگ و نام آور دانست که اندیشه اش در جای جای جهان مورد توجّه قرار گیرد؛ خیام از این گونه بود. در کلام خیام صحبت از کوتاهی زندگی و آمدن از نیستی به هستی و بازگشت به نیستی است.  در اندیشه خیام، ژرفنای زندگی عدم است و تکرار می شود . خیام این را می گوید تا دم را غنیمت بدانیم. دغدغه های فکری خیام در شعرش به گونه ای فلسفی آمده است و همین است که آدمیان را در هرجای جهان باشند به فکر وادار می کند و به خود مشغول می سازد. فیروزی مقدم به آشنایی جهانیان با اندیشه های خیام خواهدپرداخت و از گسترش شعر و اندیشه او در زبان انگلیسی و عربی تا مقایسه آن با هایکوی ژاپنی سخن خواهد گفت.

سخنران سوم به این موضوع خواهدپرداخت که روزهای بزرگداشت اندیشمندان، فرصتی است برای ارزیابی کارنامه این بزرگان درسالی که گذشت. بررسی جایگاه و حضورملموس آثاراین بزرگان درجامعه وزندگی ما. مردم و نهادهای فرهنگی ودانشگاهی  برای شناخت وشناساندن این شاعران درایران وجهان چه مسئولیتی دارند و چگونه باید آن رابه بهترین شکل انجام دهند. محمدخانی به این موضوع اشاره می کندکه عطار و خیام دوشاعربرجستة زبان فارسی ازنیشابور و خراسان هستند و در فروردین و اردیبهشت، بزرگداشت این دوشاعربرگزارمی شود. خیام ازمشهورترین و محبوب ترین حکیمان وشاعران ایرانی درنزدجهانیان وغربیان است امّا عطارآن گونه که بایسته است شهرت ندارد. دراین سخنرانی، به چرایی شهرت خیام درجهان اشاره می شود و کارنامه خیام پژوهی دریک سال گذشته بررسی وتحلیل می شود.

دبیری این نشست برعهدة محمداسماعیل صیادی، دانشجوی دکتری ادبیات حماسی دانشگاه حکیم سبزواری خواهدبود. علاقه مندان می توانند در ساعت ۲۱ سه شنبه ۲۸اردیبهشت از طریق پیوند    meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg  وارد این نشست علمی شوند.