دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری از ابتدای سال ۹۷ همکاری موثری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای برگزاری کرسی های علمی ترویجی  داشته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری توانسته است با برگزاری یک کرسی علمی ترویجی در اوایل سال ۱۳۹۷ و برنامه ریزی برای برگزاری همزمان سه کرسی علمی ترویجی در آخرین هفته خردادماه ۱۳۹۷ در این دانشکده و نیز برنامه ریزی برای برگزاری دو کرسی علمی ترویجی دیگر با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه سبزوار و بنیاد دایره المعارف اسلامی در تیرماه ۱۳۹۷ در تهران، همکاری ها با شورای عالی انقلاب فرهنگی را به سطحی بسیار قابل توجه برساند.

برگزاری این کرسی ها، افزون بر همکاری نهادهای علمی و فرهنگی، همکاری های ارزشمند استادان صاحبت نظر در دیگر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و علمی کشور را نیز به همراه داشته است.

طیف موضوعات این کرسی ها، موضوعات روز در مجامع علمی داخلی و بین المللی، موضوعات کاربردی ارتباط دانشگاه و جامعه و مباحث مورد توجه و علاقه جامعه دانشگاهی کشور را در بر می گیرد و می تواند بخش مهمی از رسالت دانشگاه در تاثیر همزمان بر امور علمی، فرهنگی و اجتماعی را که جزئی مهم از شعار «دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه تاثیرگذار» است را ایفاد دارد.