نهمین نشست علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی  با عنوان واکاوی عوامل دگرگونی بافت های فرهنگی-تاریخی (نمونه موردی اردستان) توسط  مهندس اباصلت عسکری عضو هیات علمی و مدیر گروه معماری در محل دانشکده برگرار شد.

IMG_1109

مهندس عسکری در این نشست عنوان کرد:

در طول زندگی بشر، تغییر و تحولات بسیاری شکل گرفته، به‌طوریکه کالبد و محتوای محیط زیست آن به‌طور کلی دگرگون شده است. شهرها طی دوره‌های مختلف، تغییرات زیادی در کالبد خود ایجادکردند تا بتوانند بستر مناسبی برای زندگی انسانها فراهم آورند. سرعت تغییرات قرن اخیر متناسب با تغییرات کالبدی محیط زیست انسان نبوده، لذا تعارضات بسیاری در نحوه زندگی پدیدار گشت. از جمله این تعارضات، عدم هماهنگی کالبد زندگی انسان با نیازهای روز بود. بنابراین کالبد تحت تاثیر فن‌آوری و دستاوردهای حاصل از آن قرار گرفته، دگرگون شد. از این رهگذر شهرهای ایران بی‌نصیب نمانده‌اند و تغییرات کالبدی آن به صورت جدی از دوره پهلوی اول آغاز شد. IMG_1104

وی برای تبیین موضوع به معرفی شهر اردستان ، موقیت جغرافیایی ، وجه تسمیه و علت شکل گیری آن پرداخت.

در ادامه ویژگی های معماری بافت فرهنگی تاریخی اردستان مورد بررسی قرار گرفت.

سپس شروع تغییرات در بافت فرهنگی تاریخی پی گرفته شد و عوامل ماهوی و ساختاری دگرگونی بررسی شد.

دستاوردهای ناشی از ورود فن آوری، تغییر نگرش مردم به زندگی، تجدد طلبی ، سیاستگذاری‌ حکومتها  ، ضعف قوانین و مقررات و در نهایت  عملکرد معماران و شهرسازان بعنوان عوامل ماهوی دگرگونی بافت فرهنگی ـ تاریخی اردستان ذکر شد.

همچنین از مهمترین عوامل ساختاری دگرگونی بافت فرهنگی ـ تاریخی اردستان عدم هماهنگی بافت قدیم با دستاوردهای فن آوری و به ویژه ماشین ، افزایش جمعیت، نبود معماران سنتی، حضور افراد کم درآمد و بی بضاعت در بافت و سختی زندگی در خانه‌های قدیمی‌ عنوان شد.

 وی در پایان نشست اشاره کرد : عدم سازگاری بافت تاریخی با نیاز های امروز مردم ، باعث تخریب تدریجی آن

شده ، لذا  ظهور دانه بندی های جدید به هیچ وجه در هماهنگی با بوم نبوده و کالبد مناسبی برای زندگی بوجود نیاورده است . به نظر می رسد ایجاد کالبد متناسب با شرایط فعلی تنها راه حل برون رفت از وضعیت کنونی باشد.