نوزدهمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور اعضای شورا در محل مرکز رشد برگزار شد.
در این جلسه با ورود شرکت هوشمندسازان علم و صنعت حکیم به مرحله رشد،و با ورود شرکت اتوماسیون سیستم های هوشمند رباتیک پویا با ایده محوری دستگاه هشدار صوتی نوزاد زیر مجموعه ساخت انواع اسباب بازی های الکترونیکی کودک به دروه پیش رشد موافقت شد .
همچنین در این جلسه ۵طرح فناورانه نیز مورد بررسی قرار گرفت و برای داوران مربوطه ارسال گردید.