موزه ملی علم و فناوری با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

نوزدهمین نمایشگاه سیار موزه ملی علم و فناوری

آیین افتتاح: شنبه ۱۶ آذر ماه، ساعت ۹ صبح

زمان بازدید: ۱۶ الی ۱۹ آذر ماه ۹۸
ساعات بازدید: ۸/۳۰ الی ۱۷

مکان: دانشگاه حکیم سبزواری، مجتمع علوم انسانی،

سایت نمایشگاهی دانشگاه حکیم سبزواری