مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری اعلام کرد سالن بدنسازی دانشگاه به وسایل بدنسازی مجهز شد.

 دکتر زهر ا استیری در ادامه افزود با توجه به فرسوده بودن دستگاه های بدنسازی تصمیم گرفته شد که دستگاه ها و تجهیزات جدیدی جهت استفاده دانشجویان و کارکنان اضافه گردد. هزینه این نوسازی بالغ بر یک میلیارد ریال و از اعتبارات اختصاص یافته از سوی سازمان امور دانشجویان و حمایت مالی دانشگاه انجام شد. خرید، بهسازی و تکمیل وسایل بدنسازی و دستگاه صوت سالن بدنسازی از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.