هشتمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری ۱۴ لغایت ۲۰ اسفندماه

فایل خبرنامه را اینجا ببینید.