هشتمین همایش علمی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی مورخ قرن پنجم هجری روز سه شنبه با حضور رایزنان فرهنگی کشورهای تاجیکستان و افغانستان، استادان برجسته زبان وادبیات فارسی در سبزوار برگزار شد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این مراسم گفت: بدون شک شاهنامه فردوسی و تاریخ بیهقی خردنامه هستند و در شرایطی که  در کشور به خردورزی بسیار نیاز داریم مطالعه آثار همچون تاریخ بیهقی کمک بسیاری به ما خواهد کرد.

دکتر مولوی افزود: هنر بزرگ بیهقی این است که با احاطه ای که به تاریخ و ادبیات داشته است سیر وقایع تاریخی را به نثر زیبای فارسی به نگارش درآورده است و این نشان از تبحر بیهقی در هنر کتابت  دارد.

وی با اشاره به اینکه در حیطه آثار بیهقی نیاز به تحقیقات و پژوهش های بیشتری داریم، اظهار داشت: در همین راستا در این همایش از اثر پژوهشی تازه تالیف دکتر عبدالرضا مدرس زاده با عنوان ‘آویزه های بیهقی’ “طرح پژوهشی”اندیش نامه تاریخ نگاران سبزوار” رونمایی خواهد شد.
بیهقی پژوه و استاد دانشگاه کاشان نیز در این همایش گفت: کتاب تاریخ بیهقی سند فرهنگی عصر غزنویان و محصول نگاه و نگرش به کارکردهای فرهنگی عصر غزنوی است.
عبدالرضا مدرس زاده افزود: بیهقی هنر بزرگ و بی نظیری دارد و چنان بی پیرایه و صادقانه بیان ماجرا کرده که مجال داوری و اظهارنظر برای خواننده باقی گذاشته است.
دیگر استاد ادبیات فارسی نیز در این همایش گفت: تاریخ بیهقی از استوانه های محکم نثر فارسی می باشد که به زبان ادبی نوشته شده و گزینش واژگان، تعبیرات، القاب و عناوین این کتاب استنباط نکاتی تازه است.
مهدی ماحوزی افزود: تاریخ بیهقی بخشی از یک نوشته نیست بلکه کتابی کامل و جامع می باشد که در آن فرهنگ ایرانی به درستی بیان شده است. تاریخ بیهقی شرح زیبایی و زشتیها و پیکار فرهنگ ایران با زشتیها و رسیدن به قله زیبایی است. این کتاب سراسر عبرت و اندرز می باشد و از فرهنگ ایرانی در مقابل حکومت بنی امیه و عباسیان دفاع کرده است.


گفتنی است در این همایش میزگرد بیهقی پژوهی با حضور استادان برجسته ادبیات فارسی و تاریخ برگزار شد همچنین از اثر پژوهشی تازه تالیف عبدالرضا مدرس زاده با عنوان ‘آویزه های بیهقی’ “طرح پژوهشی”اندیش نامه تاریخ نگاران سبزوار”ومجوزسازمان مردم نهاد”یادمان بیهقی”رونمایی شد.