هفتمین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه حکیم سبزواری

🔹 زمان: یکم لغایت پنجم اردیبهشت ماه

🔹افتتاحیه : شنبه یک اردیبهشت، ساعت ۱۲،مجتمع علوم انسانی