هفتمین همایش منطقه‌ای گرانش و ذرات شمال شرق کشور

تاریخچه گردهمایی
اولین گردهمایی گرانش و فیزیک ذرات شمال شرق کشور در آذر ماه ۱۳۹۴ در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد که با استقبال خوب اعضای هیات علمی و دانشجویان به خصوص  دانشجویان مقطع دکتری قرار گرفت. دومین گردهمایی در آذرماه ۱۳۹۵ و به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید. میزبانی سومین گردهمایی در آذر ۱۳۹۷ را باز دانشگاه حکیم سبزواری بر عهده گرفت و دانشگاه فردوسی مشهد پذیرای دوست داران گردهمایی در آذر ۱۳۹۸ بود. گردهمایی سال ۱۳۹۹ در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذر به میزبانی دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار برگزارشد. دانشگاه دامغان میزبان ششمین دوره از این همایش در تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ آذر ماه سال ۱۴۰۰ بود. امسال دانشگاه صنعتی شاهرود در ۲۳ و ۲۴ آذرماه به صورت برخط میزبان این رویداد خواهد بود.

موضوع ها و زمینه های مورد بحث در گردهمایی

زمینه های مورد بحث شامل (اما نه محدود به) موارد زیر است :

•    فیزیک انرژیهای بالا- نظری (Hep-th)
•    فیزیک انرژیهای بالا- پدیده شناسی (Hep-ph)
•    امواج گرانشی
•    فیزیک سیاه چاله
•    کیهان اولیه
•    ماده و انرژی تاریک
•    گرانش کلاسیک و کوانتمی
•    نظریه ریسمان
•    گرانش همدیس
•    گرانش تعمیم یافته

کمیته علمی

•    سامان کریمی – دانشگاه فردوسی مشهد
•    علی اصغر علوی – دانشگاه حکیم سبزواری  (دبیر کمیته)
•    علی دهقانی  دانشگاه دامغان
•    کاظم بی‌تقصیر فدافن – دانشگاه صنعتی شاهرود

کمیته اجرایی

•    مرتضی رفیعی – دانشگاه صنعتی شاهرود  (دبیر کمیته)
•    مرجان رحیمی – دانشگاه فردوسی مشهد
•    مجید کریم‌ آبادی – دانشگاه حکیم سبزواری

poster.pdf (psi.ir)

اطلاعات بیشتر و تماس:
 

particles12@shahroodut.ac.ir