هفته سلامت و راهپيمايي کارکنان دانشگاه

به منظور گراميداشت هفته سلامت، جمع کثيري از کارکنان دانشگاه، ضمن پياده روي صبحگاهي از ورودي پرديس تا محل مهديه، در جلسه سخنراني آقاي دکتر شريفان، کارشناس سلامت مرکز بهداشت سبزوار، نيز حضور پيدا کردند.

دکتر شريفان، ضمن گراميداشت هفته سلامت، در خصوص سالمندي و نرخ رشد سالمندي در سطح جهان و مقايسه آمار و ارقام موجود و مسأله کم تحرکي مطالبي ابراز داشت و با اشاره به انواع سلامت اعم از سلامت جسمي، سلامت روان، سلامت معنوي و اجتماعي، توجه بيشتر به موارد ذکر شده را با عنايت به تغيير شرايط زندگي اجتماعي بشر، از نکات ضروري حيات انسان برشمرد.