با توجه به استقبال شرکت کنندگان و بر اساس تصمیم دبیرخانه رویداد ملی شناسایی و سرمایه گذاری تجاری ایده های نوآورانه حوزه اقتصاد روستایی مهلت ارسال ایذه به این رویداد تا تاریخ ” ۲۵ خرداد ماه”  تمدید شد.

سایت رویداد