همايش دانشجويان ورودي جديد با شکوه خاصي برگزار شد

***

در طليعه بهار تحصيلي و با حضور جمع کثيري از دانشجويان ورودي جديد، گردهمايي بزرگ دانشجويان و شيفتگان علم و آموزش و پژوهش در مهديه دانشگاه برگزار شد.

***

گزارش تصويري همايش

***

DSC09527(FILEminimizer)     DSC09522(FILEminimizer)     DSC09569(FILEminimizer)     DSC09515(FILEminimizer)

*

DSC09517(FILEminimizer)     DSC09518(FILEminimizer)     DSC09520(FILEminimizer)     DSC09531(FILEminimizer)

*

DSC09533(FILEminimizer)     DSC09543(FILEminimizer)     DSC09545(FILEminimizer)     DSC09547(FILEminimizer)

*

DSC09560(FILEminimizer)     DSC09567(FILEminimizer)     DSC09569(FILEminimizer)     DSC09573(FILEminimizer)

*

DSC09579(FILEminimizer)     DSC09581(FILEminimizer)     DSC09582(FILEminimizer)     DSC09584(FILEminimizer)

*

DSC09590(FILEminimizer)     DSC09592(FILEminimizer)     DSC09593(FILEminimizer)     DSC09597(FILEminimizer)

*

DSC09605(FILEminimizer)     DSC09606(FILEminimizer)     DSC09613(FILEminimizer)     DSC09620(FILEminimizer)

*

DSC09622(FILEminimizer)     DSC09627(FILEminimizer)     DSC09659(FILEminimizer)     DSC09665(FILEminimizer)

*

DSC09671(FILEminimizer)     DSC09674(FILEminimizer)     DSC09689(FILEminimizer)     DSC09706(FILEminimizer)

*

DSC09709(FILEminimizer)     DSC09721(FILEminimizer)     DSC09733(FILEminimizer)     DSC09734(FILEminimizer)

*

DSC09753(FILEminimizer)     DSC09767(FILEminimizer)     DSC09771(FILEminimizer)     DSC09774(FILEminimizer)

*

DSC09795(FILEminimizer)     DSC09799(FILEminimizer)     DSC09817(FILEminimizer)     DSC09514(FILEminimizer)

***

عکس ها : هادي حلاجيان