امسال هزارمین سال تولد خواجه نظام الملک طوسی سیاست مدار، اندرزنامه نویس و ادیب ایران است. اگر هر کشوری یک هویت رساله ای اندیشه ای، در باب مملکت داری و حکومت مندی ارائه کرده است که قابلیت تدریس و تفسیر در سطح بین الملل را دارا است (به عنوان مثال، لویاتان هابز نماینده انگلستان، شهریار ماکیاول نماینده ایتالیا، روح القوانین منتسکیو نماینده فرانسه، فن جنگ سان توزو نماینده چین) نماینده ایران رساله فارسی سیرالملوک به قلم وزیر خردمند ایران خواجه نظام الملک است.

نظام الملک می نویسد: “و هیچ پادشاهی و خداوند فرمانی را از داشتن و دانستن این کتاب چاره نیست خاصه در این روزگار که هر چند بیشتر خوانند ایشان را در کارهای دینی بیداری بیشتری افزایند و در احوال دوست و دشمن دیدارشان بهتر درافتد و روش کارها و راه تدبیرهای صواب بر ایشان گشاده شود و ترتیب و قاعده درگاه و بارگاه و دیوان مجلس و میدان و اموال و معاملات و احوال لشکر و رعیت برایشان روشن شود و هیچ چیز در همه مملکت از دور و نزدیک و از بسیار و اندک پوشیده نماند” (سیرالملوک:۳۰).

در این راستا گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد قصد دارد همایشی بین المللی با عنوان هزاره خواجه نظام الملک طوسی (آبان ۱۳۹۷) در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کند. در این همایش مقاله های پژوهشگران به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی مورد پذیرش قرار می گیرد. در سی آبان ماه ۱۳۹۷ همایش با سخنرانی ها، رونمایی از کتاب و تمبر خواجه نظام الملک طوسی برگزار می گردد.

*محورهای همایش عبارتند از:

نسخه شناسی، تصحیح و ترجمه سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی

ویژگی های نثر در سیر الملوک خواجه نظام الملک طوسی از منظر ادبی و زبان شناسی

مفاهیم، نظام اندیشه گانی، منطق، معرفت شناسی سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی

نظامیه ها، آموزش، سازوبرگ فرهنگی، رابطه دین و دولت در اندیشه و کنش خواجه نظام الملک طوسی

سنت فکری اندرزنامه نویسی در سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی

سبک تاریخ نویسی و ویژگی های تاریخی سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی

ساخت دولت و حکومت مندی در اندیشه و کنش خواجه نظام الملک طوسی

وزارت، سفارت، قضاوت در اندیشه و کنش خواجه نظام الملک طوسی

امور لشکری، کشوری و اقتصادی در اندیشه و کنش خواجه نظام الملک طوسی

مردم، اجتماعیات، طبقات جامعه و زنان در سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی

مبانی، ریشه های فکری و میراث خواجه نظام الملک طوسی

مقاله های خود را به ایمیل همایش ارسال کنید.

ادرس ایمیل همایش:Ickhajenizam@um.ac.ir

دبیرخانه: دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصاد طبقه همکف اتاق همایش ها کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱

تلفن دبیرخانه: ۰۵۱۳۸۸۰۴۲۰۴

ادرس وبگاه همایش هزاره خواجه نظام الملک: Ickhajenizam.um.ac.ir