گروه و انجمن مهندسی مکانیک برگزار می کند:

همایش علمی راهکارهای بهبود عملکرد سیکل های تبرید تراکمی

سه شنبه ۱۷ اسفندماه ساعت ۱۲سالن- همایش دکتر هنربخش(دانشکده فنی مهندسی)