همایش پیاده روی دانشگاهی با حضور دکتر حدادنیا، مسئولین دانشگاهی و دانشجویان برگزار شد.