همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه با همراهی برخی از مسئولان ضمن حضور در دفتر نهاد مقام معظم رهبری، دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، دانشکده جغرافیا، الهیات و معارف اسلامی و دانشکده معماری و شهرسازی با مسئول دفتر نهاد و روسای این دانشکده ها دیدار و گفتگو کرد.