همزمان با روز درختکاری از پرسنل فضای سبز دانشگاه تقدیر شد

همزمان با هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری، رئیس دانشگاه، مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری، معاون اداری و مالی و مدیر اداری ضمن حضور در گلخانه دانشگاه از زحمات بی شائبه پرسنل فضای سبز تقدیر کردند.