هفتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(به مناسبت اول آبان,روز ملی بزرگداشت بیهقی):
دوشنبه اول آبان ۱۳۹۶
۱️بخش (۱) زنگ بیهقی ساعت ۸ صبح(نواختن زنگ بیهقی در مدارس سبزوار)
بخش (۲) بخش علمی: ساعت ۹ تا ۱۲
تالار استادشریعتی دانشگاه حکیم سبزواری.
سخنرانان:
-دکترابوالفضل حری( عضو هیات علمی دانشگاه اراک): بازنمایی روایی گفتمانی تاریخ مدار.
– دکتر محمدجعفریاحقی( عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد): بیهقی ونقدشعر
– استادمهدی سیدی(عضو هیات. مدیر فرهنگسرای فردوسی): ابوالفضل بیهقی به روایت ابوالحسن بیهقی.
– دکترحسن دلبری( عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری): اززبان عصربیهقی تا زبان نثربیهقی.
– دکترابوالقاسم رحیمی( عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری ): بیهقی وحقیقتی که باید گفت.
بخش(۳) بخش مردمی
ساعت ۱۸ تا ۲۰/۳۰
تالار کاشفی(اداره فرهنگ وارشاداسلامی)
روز دوم، سه شنبه دوم آبان۱۳۹۶
بخش(۴) کارگاه علمی وپژوهشی:
روایت شناسی: تعاریف,نظریه ها,رویکردها وکاربردها.
۱۰-۱۱/۳۰ ۱۲-۱۳/۳۰ تالار اجتماعات دانشکده ادبیات وعلوم انسانی.
بخش (۵) سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
مرکز آفرینش های فرهنگی واجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری
اجرای مسابقه داستان خوانی تاریخ بیهقی. ساعت ۱۸ تا۲۰