همزمان با فرا رسیدن هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری، با حضور مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری، معاون اداری و مالی و مدیر اداری دانشگاه از زحمات بی شائبه پرسنل فضای سبز دانشگاه تقدیر بعمل آمد