همکاري متقابل دانشگاه با شهرداري سبزوار

جلسه هماهنگی پیرامون موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده با در نظر داشت اولویت های شهرداری سبزوار با حضور شهردار محترم سبزوار و اعضای هیات علمی دانشکده در دانشکده جغرافیا و علوم محيطي برگزار و مباحث متعددي طرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

دکتر ابوالقاسم اميراحمدي، رئيس دانشکده جغرافيا و علوم محيطي، در ابتداي جلسه ضمن خوشامد گوئی، هدف از تشکیل جلسه و مباني مورد بحث را تشريح و ابراز اميدواري کرد که برگزاري اين جلسه راهگشاي معضلات و مشکلات موجود باشد.

آقای دکتر طالبی شهردار سبزوار نيز ضمن ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت فعلی شهر سبزوار و سابقه ۷۰۰۰ ساله و تاریخی این شهر، وضعیت حال حاضر آن را مناسب ندانست، از جمله به وجود ۱۳رشته قنات گور شده در زیر بستر شهر اشاره نمود که خطر واریز و حتی ویرانی منطقه تاریخی شهر را ایجاد نموده است.

دکتر طالبي، ۲۵% از مساحت شهر فعلی را زیر عرصه اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی با همه معضلات آن، ۲۵% را بافت فرسوده که عمده آثار تاريخی هم در  آنجاست و ۲۵% که در قسمت جدید شهر واقع شده است را که با مشکلات مربوط به مرتفع سازی بی رویه نيز روبروست، بيان کرد .

شهردار سبزوار همچنين به وضعیت نامساعد مالی و نیروی انسانی به عنوان زیر ساخت هایی که برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب لازم است، اشاره نمود و عوارض مربوط به دلالی زمین که متاسفانه بر اقتصاد شهری سبزوار سلطه دارد را از جمله عوامل تهدید توسعه مطلوب شهر دانست.

دکتر طالبي توجه به چالش های فراروی شهرداری، همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و فعال شدن بخش خصوصی برای توسعه شهر و فعال شدن NGO های علاقمند به شهر را از جمله راهکارهای پیش رو برای عبور از بحران فعلی قلمداد نمود.

پس از بحث و بتادل نظر نهايتا مقرر گرديد که دانشجویان کارشناسی ارشد برای بدست آوردن اولویت هاي شهرداری سبزوار به سامانه الکترونيکي شهرداری و یا دایره طرح و برنامه این سازمان مراجعه نمایند و برای مشخص شدن چارچوب  و حیطه همکاری دانشکده جغرافیا و علوم محیطی و شهرداری سبزوار، قرارداد همکاری دوجانبه منعقد گردد.