دکتر محمد چهکندی دانشیار گروه شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری در کنار محققانی از کشورهای آلمان، انگستان، فرانسه، ایتالیا و .. در نگارش کتاب Water pollution and Remediation: Photocatalysis  که توسط انتشارات بین المللی و معتبر اشپرینگر نیچر منتشر شد، همکاری داشته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فصل ۹ و ۱۰ این کتاب که به آخرین دستاوردهای محققین داخلی و خارجی در زمینه نقش کاتالیزورهای نوری در رفع آلودگیهای محیط زیستی فاضلاب‌های شهری و پساب های صنعتی می پردازد توسط دکتر چهکندی دانشیار گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری و خانم دکتر زارگزی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه فردوسی مشهد به رشته تحریر درآمده است.

لینک دستری به این کتاب

https://www.springer.com/gp/book/9783030547226