همکاری مشترک ادارۀ میراث فرهنگی و گردشگری سبزوار و دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی کلید خورد.

 در جلسه ای با حضور رئیس ادارۀ میراث فرهنگی و گردشگری سبزوار، رئیس پژوهشکدۀ میراث فرهنگی، مدیران گروه­ های آموزشی و رئیس دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی، معاون اداری و مالی دانشگاه و به میزبانی دانشکدۀ معماری و شهرسازی برگزار شد با تأکید برهمکاری های پژوهشی-اجرایی بین دانشکده و ادارۀ میراث اجرای چند طرح پژوهشی مشترک مطرح و  مقرر شد  عقد قرارداد بین طرفین صورت پذیرد.

در ابتدا ی این نشست به منظور نیل به اهداف و همکاری های مشترک در حوزۀ چاپ و نشر نیز توافقاتی انجام گرفت که  مقرر شد ادارۀ مذکور پیگیری های لازم درخصوص نحوۀ حمایت مالی از انتشار کتاب­های مشترک انجام دهد. امید است این گونه توافقات علاوه بر ارتقای سطح پژوهشی دانشکده، بتواند به تحکیم روابط علمی و پژوهشی دانشگاه و جامعه نیز کمک کند.

منبع: وب سایت دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی