اولین جلسه هماهنگی ساخت سالن مطالعه برای دانشجویان دختر خوابگاهی در دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر مولوی رئیس دانشگاه، دکتر سیاوش پور معاون اداری و مالی، آقای ذاکری مدیر دانشجویی، دکتر رحیم زاده و مهندس امیری از موسسه حامیان علمی، آموزشی و فرهنگی حیات طیبه برگزار شد.

در این نشست، دو طرف به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی همکاری موسسه حامیان علمی آموزشی و فرهنگی حیات طیبه در راستای فضاسازی آموزشی، فرهنگی و رفاهی برای دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری پرداختند و با توجه به اظهار آمادگی موسسه جهت مشارکت در طرح های عمرانی، فرهنگی و آموزشی مقرر شد، جلسات بعدی به منظور هماهنگی بیشتر و نهایی شدن ساخت سالن مطالعه دانشجویان دختر و دیگر فضاهای فرهنگی  و آموزشی توسط این موسسه در دانشگاه حکیم سبزواری، برگزار شود.