همکاری هیات امناء و هیات مدیره موسسه حامیان علمی، آموزشی و فرهنگی حیات طیبه در ایجاد فضاهای آموزشی، فرهنگی و رفاهی برای دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

اولین جلسه هماهنگی ساخت سالن مطالعه برای دانشجویان دختر خوابگاهی در دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر مولوی رئیس دانشگاه، دکتر سیاوش پور معاون اداری و مالی، آقای ذاکری مدیر دانشجویی، دکتر رحیم زاده و مهندس امیری از موسسه حامیان علمی، آموزشی و فرهنگی حیات طیبه برگزار شد.

در این نشست، دو طرف به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی همکاری موسسه حامیان علمی آموزشی و فرهنگی حیات طیبه در راستای فضاسازی آموزشی، فرهنگی و رفاهی برای دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری پرداختند و با توجه به اظهار آمادگی موسسه جهت مشارکت در طرح های عمرانی، فرهنگی و آموزشی مقرر شد، جلسات بعدی به منظور هماهنگی بیشتر و نهایی شدن ساخت سالن مطالعه دانشجویان دختر و دیگر فضاهای فرهنگی  و آموزشی توسط این موسسه در دانشگاه حکیم سبزواری، برگزار شود.