هیاتی عالی رتبه از دانشگاه سوربن فرانسه (پاریس ۱۳ ) هفته آینده در دانشگاه حکیم سبزواری سخنرانی می کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پرفسورSerge Zeteaoui مدیر مرکز مطالعات پیوسته دانشگاه سوربن فرانسه ( پاریس ۱۳) و پرفسور  Elizabeth Lavillauroyروز یک شنبه ۹ آبان ماه  با موضوع “سیستم های آموزش ضمن خدمت و رابطه دانشگاه- سازمان و دوره های پسا دکتری” در دانشگاه حکیم سبزواری سخنرانی خواهند کرد.

‘گفتنی است این سخنرانی از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰ در سالن استاد شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار خواهد شد.